защита на данни

Поверителност
на личните данни

Защитата на Вашето лично пространство е важна за нас.

В това съобщение за поверителността на личните данни се пояснява кои видове лични данни по какъв начин се събират, защо и съвместно с кого се използват те или за кого се публикуват. Моля прочетете това съобщение.

Администратор на данни е физическо или юридическо лице (в това число ние като предприятие), което контролира личните ви данни и отговаря за тяхното съхранение и използване на електронен или хартиен носител.

АВП П&С С.А., клон България („ние“, „нас“, „наш(а/о/и)“), е част от Allianz Worldwide Partners SAS Paris, застрахователно дружество, лицензирано във Франция, което предлага застрахователни продукти и услуги в цял свят. AWP SAS Paris от своя страна е част от концерна Allianz (Група Allianz).

Ние сме администраторът на данни съгласно действащия закон за защита на данните.

Личните данни представляват информация, която се отнася до Вас и по която можете да бъдете идентифицирани.

Ние ще събираме и обработваме различни видове лични данни, които се отнасят до Вас. Това обикновено са:

 • Пълно име
 • Адрес
 • Възраст или дата на раждане
 • Пол
 • Данни за контакт (имейл, телефон)
 • IP адреси при посещение на нашата интернет страница, ако бисквитките не са активирани
 • Кредитни/дебитни карти и банкови данни
 • В зависимост от обстоятелствата, лични данни (както са посочени по-горе) на съзастраховани лица (съпрузи/ партньори на семейни начала, роднини и др.)
 • Регистрационни номера на МПС

В хода на обработката на застрахователно събитие може да получим и чувствителни лични данни за Вас, като например данни от медицински доклади, смъртни актове или искове за обезщетения, предявени от Вас в миналото. От тези данни могат да се направят заключения, които разкриват информация за Вашето физическо и психическо здраве, Вашата етническа принадлежност, религиозни убеждения, предполагаеми или влезли в сила присъди.

С подаването на документи към АВП П&С С.А., клон България, Вие изрично и доброволно се съгласявате Ваши лични данни да се обработват в процеса на оценка и ликвидация на застрахователните щети.

Имате право да предоставяте документи и лични данни от името на трети лица, единствено при условие, че имате необходимото разрешение за това.

Ние събираме и обработваме личните данни, които ни предоставяте и които получаваме от Вас за различни цели.

Поради посочените по-долу подробно цели, за които, както сме указали, не се нуждаем от изричното Ви съгласие, както е описано по-долу, ще обработваме Вашите лични данни на базата на своите законни интереси и/или с цел изпълнение на правните си задължения.

Не се изисква изрично съгласие за нашите законни интереси или за изпълнението на правни задължения:

 • С цел изпълнението на задълженията по договора и управлението на застрахователния договор (напр. предоставяне на предложение, оценка на риска, застраховане, изпълнение на услугите по договора)
 • За защита на Вашите значими интереси или значимите интереси на друго физическо лице
 • За събиране на вземания
 • За предотвратяване и разкриване на измами, пране на пари, икономически санкции или финансиране на тероризъм
 • За спазване на нашите или Вашите правни задължения (напр. за данъчни, административни или счетоводни цели)
 • За регресни искове към други осигурителни институции (напр. компании, издаващи кредитни карти, застрахователи за туристически застраховки, институции за здравно осигуряване и др.)
 • За ново разпределение на риска чрез използване на презастрахователи или съзастрахователи

Изисква се изрично съгласие за да Ви информираме или за да разрешим на друго предприятие от Група Allianz и други предприятия, на които това е възложено, да Ви информират за продукти и услуги, които според нас ще Ви заинтересуват. Изисква се изрично съгласие за информация, която се използва за подобрение на Вашето клиентско изживяване и удовлетвореност, и за да получим Вашата оценка и възможност за обратна връзка. Вие можете да промените тези предпочитания във всеки един момент, като оттеглите своето съгласие с имейл (бутон за спиране на абонамента/отписване) или като се обърнете към нас, както е посочено в раздел "Как можете да осъществите контакт с нас?".

Ние ще използваме Вашите лични данни, когато получавате или желаете да използвате нашите продукти и услуги.  Ако не желаете да ни ги предоставите, вероятно няма да можем да ви предоставяме продукти и услуги, както и да извършваме плащания.

За посочените по-горе цели важи и това, че ние можем да използваме Вашите лични данни съвместно със следните страни — или защото същите действат като лица, обработващи данни по наше указание, или за да можем да сключим, проверим или изпълним договора с Вас:

 • Публични органи, омбудсман
 • Други предприятия на Allianz
 • Други застрахователи и помощни предприятия
 • Съзастрахователи/презастрахователи
 • Застрахователни посредници/брокери и банки
 • Доставчици на медицински услуги
 • Упълномощени лица, разследващи застрахователни измами
 • Технически съветници
 • Адвокати
 • Оценители на щети
 • Лекари, болници, сервизи, служби за пътна помощ, монтажници, монтьори
 • Обслужващи фирми за външни услуги (напр. поща, управление на документи, непогасени задължения, доставчици на ИТ услуги)
 • Рекламодатели и рекламни мрежи, които ви изпращат маркетингови съобщения, ако това е позволено от закона и е в съответствие с предпочитанията ви за комуникация. В този случай не предоставяме личните ви данни без Ваше разрешение на независими от концерна трети страни за тяхно собствено ползване с маркетингови цели.

 Моля, обърнете внимание, че предоставяме личните Ви данни в следните случаи:

В случай на планирано или реално преструктуриране, обединение, продажба, съвместно предприятие, предоставяне в разпореждане, прехвърляне или друга пълна или частична продажба на предприятието или на активи и акции (включително в случай на банкрут или сходни процедури).

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани както в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП), така и извън него, от страните, посочени в раздел "Кой ще има достъп до личните Ви данни?". При това тези страни винаги се подчиняват на ограниченията в договора във връзка с поверителността и сигурността на данните в съответствие с действащото право за защита на данните. По тази причина ние няма да разкриваме вашите лични данни на лица, които не са упълномощени да ги обработват.

В случаите, когато предаваме личните Ви данни за обработка от друго предприятие на Група Allianz извън ЕИП, ще правим това на базата на обвързващи фирмени правила, познати под името Allianz Privacy Standard (Allianz’ BCR), които установяват адекватна защита на личните данни и са правно ангажиращи за всички компании от Allianz Group. Обвързващите фирмени правила (Allianz’ BCR), и списък на компаниите, които ги съблюдават можете да откриете на https://www.allianz-partners.com/en_US/allianz-partners---binding-corporate-rules-.html.

В случаите, когато стандартът на Allianz за защита на личните данни не се прилага, като алтернатива ще вземем мерки, които гарантират, че предаването на личните Ви данни извън ЕИП се извършва при съответното ниво на защита, както се извършва това в рамките на ЕИП.

Проверка
Имате право да разгледате какви Ваши лични данни се съхраняват. Тук влизат също произходът и целта на обработката на данни, данните за администраторите на данни, лицето, което обработва данните, както и страните, на които е възможно да се разкриват данните.

Отказ
Можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни във всеки един момент, ако преди това сте дали такова съгласие.

Коригиране
Можете да поискате актуализиране или коригиране на своите лични данни.

Заличаване
Можете да поискате заличаване на личните си данни от нашата база данни, ако те вече не са необходими за посочените по-горе цели (вж. раздел "Как ще получаваме и обработваме личните ви данни?").

Ограничение
При определени обстоятелства можете да ограничите обработването на своите лични данни. Например когато сте оспорили точността на личните Ви данни и по-точно срока, в който имаме право да проверяваме точността на Вашите лични данни.

Експортиране
Можете да получите личните си данни в електронен формат — за Вас или вашия нов застраховател.

Жалби
Можете да подадете жалба при нас или при съответните органи за защита на данните.

Възражения
Ако това е разрешено от действащия закон или разпоредбите, имате право да възразите срещу обработката на Вашите лични данни от нас или да поискате от нас да прекратим обработката на тези данни (включително за целите на директния маркетинг). След като ни информирате за това искане, ние повече няма да обработваме личните Ви данни, при условие че това е разрешено от действащия закон и разпоредбите.

Можете да упражните тези права, като се свържете с нас. За повече подробности, вж. раздел "Как можете да осъществите контакт с нас?".

Ние съхраняваме Вашите лични данни като цяло не по-дълго, отколкото е необходимо за изпълнението на нашия договор, или толкова дълго, колкото изисква съответното законодателство, при което данните Ви се съхраняват изключително за целите, за които са били събрани.

В случай че имате въпроси за съответните критерии за сроковете на съхранение, можете да се обърнете към нас, както е описано в раздел "Как можете да осъществите контакт с нас?".
В случай че имате въпроси за обработката на личните Ви данни или желаете да използвате своите права, можете да се свържете с нас по телефона, с имейл или по пощата, както следва:

АВП П&С С.А.
Защита на личните данни
ул. Сребърна 16, ет.8
1407 София
Тел. 02 995 1843
E-mail: dataprotection.azpbg@allianz.com

Cookies (бисквитки) представляват малки текстови файлове, които се запаметяват в компютъра при посещение на сайтовете. Бисквитките са широко разпространени, за да подпомагат функцията и ефективността на уеб сайта, както и да предоставят информация на собствениците му.

За да се радвате на най-доброто от нашия уебсайт, Вашият компютър, таблет или мобилен телефон трябва да приема бисквитки. Въпреки това, Вие можете да ограничите, блокирате или заличите бисквитките по всяко време, като промените настройките в браузъра си. Всеки браузър е различен, така че моля да посетите меню "Помощ" на вашия конкретен браузър (или от мобилния телефон или таблет), за да разберете как да промените настройките на бисквитките. Много браузъри предлагат универсални настройки за поверителност.

Ако откажете бисквитките, някои функции на нашия сайт може да не работят правилно и достъпът Ви до някои секции може да бъде ограничен. Поради тези причини Ви препоръчваме да приемете употребата на бисквитки.

За да научите повече за бисквитките и как да ги управлявате, моля посетете www.aboutcookies.org.