геометрични линии на син фон

Издателско каре
на Алианц Травел застраховане

Интернет страницата на АВП П&С С. А. (клон България) е оптимизирана за Microsoft Internet Explorer (версия 11 или по-висока) и Mozilla Firefox или Google Chrome. За да четете PDF файлове, имате нужда от Adobe Acrobat Reader.

АВП П&С С. А.
клон
 България
ул. "Сребърна" 16, ет.8
София 1407
България

Телефон: 
+ 359 2 995 1843
Ел.поща: service.bg@allianz-assistance.at
Уеб-страница: www.allianz-assistance.bg

Постоянни представители: Доминик Гантнер
Търговски
 регистър №: 20120531084952
ЕИК: 202091075
ДДС №: BG202091075

Годишен финансов отчет 2020

Доклад за платежоспособността и финансовото състояние (FR)

Фирмени дялове
АВП П&С С. А.(клон България) е филиал на АВП П&С С. А. (Франция) / AWP P&C S.A. (France), със седалище 93400 Saint-Ouen, 7 Rue Dora Maar, Фирмен номер 519 490 080 RCS Bobigny.
Представителен орган: Томас Кунцман
АВП П&С С. А. Франция / AWP P&C S.A. France

Представители
Томас Кунцман

Собственически дялове
100% Allianz Partners SAS 

Allianz Partners SAS
Представители
Томас Кунцман

Собственически дялове
100% Allianz SE 

Allianz SE, München
Директори
Надзорен съвет
Собственически дялове

Цел на нашия уебсайт е да предостави информация за нашата компания, услуги и продукти. Тази информация не представлява оферта в правен смисъл.

Дейност в следните области на застрахователното дело:

> 1 злополуки

> 2 болест

> 8 пожар и природни бедствия

> 9 други щети, нанесени на имущества

> 13 обща гражданска отговорност

> 15 гаранция

> 16 различни финансови загуби

> 18 помощ

Комисия за финансов надзор

1000 София, ул. "Будапеща" 16
централа: 02 9404 999, факс: 02 9404 606
e-mail: bg_fsc@fsc.bg

http://www.fsc.bg/

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09

Комисия по финансов надзор
София 1000, ул. „Будапеща“ 16, 
Отдел „Деловодство“
тел: 02 9404 999
e-mail: delovodstvo@fsc.bg
Работно време: 09:00 – 17:30
Цялото съдържание и структура на сайта са защитени по закона за авторското право. Използването на текстов или снимков материал може да се извърши само след съгласието на АВП П&С С. А. (клон за България).

АВП П&С С. А. (клон за България) поема отговорност, в съответствие с нормативните изисквания, за съдържанието на фирмената информация, лично публикувана на интернет страницата. Не се поема отговорност за съдържанието на данни, които са достъпни посредством външни връзки (линкове). При директно или индиректно препращане към външни сайтове, поемане на отговорност е възможно само в случай, че АВП П&С С. А. (клон за България) е осведомен за съдържанието им и е технически възможно предотвратяване използването им в случай на противозаконно съдържание. АВП П&С С. А. (клон за България) не се задължава да проверява съдържанието на външни препратки, освен при наличие на доказателства за конкретни закононарушения.  

АВП П&С С. А. (клон за България) декларира, че към момента на свързване на външните препратки не е известно тези да съдържат противозаконни материали. АВП П&С С. А. (клон за България) няма влияние върху актуалното или бъдещото оформление, съдържание или авторство на свързаните сайтове. Поради тази причина не поема отговорност за промени в съдържанието, след прикачването им. За нелегално, неточно или непълно съдържание и особено за щети, причинени от използване или неизползване на подобна информация е отговорен собственикът на интернет страницата, към която е осъществено препращането, а не този, който чрез линка препраща към съответната публикация.

Сертифициран член на АБТТА
Регистриран администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)