Издателско каре

Интернет страницата на АВП П&С С. А. (клон България) е оптимизирана за Microsoft Internet Explorer (версия 11 или по-висока) и Mozilla Firefox или Google Chrome. За да четете PDF файлове, имате нужда от Adobe Acrobat Reader.

АВП П&С С. А.
к
лон България
бул. "Цар Борис III" 19 Б, ет.12
София 1612
България

Телефон:
+ 359 2 995 1843
Ел.поща: service.bg@allianz-assistance.at
Уеб-страница: www.allianz-assistance.bg

Постоянни представители: Ерик Андреас Хойзел
Търговски регистър №:
20120531084952
ЕИК/ПИК: 202091075
Номер по ДДС: BG202091075

Годишен финансов отчет 2017

Доклад за платежоспособността и финансовото състояние (FR)

Фирмени дялове

АВП П&С С. А. (клон България) е филиал на Алианц Уърлдуайд Партнерс САС (Allianz Worldwide Partners SAS), със седалище в Париж 75009, 37 Rue Taitbout, Фирмен номер 519 490 080 RCS Париж.
Представителен орган: Реми Грениер
Allianz Worldwide Partners SAS (Париж)

Представители
Rémi Grenier, Fabio De Ferrari, Ida Luka Lognonge, Sylvie Ouziel, Ulf Lange, Claudius Leibfritz, Michael Nelson

Надзорен съвет
Jacques Richier, Bernd Heinemann, Klaus-Peter Roehler, Vincente Tardio Barutel, David Andrew Torrance, Ronald Buchan

Собственически дялове
50% Allianz Europe BV (NL), 50% Allianz Groupe France 

Allianz Europe BV
Директори
Willem Anton Snijders, Franciscus Johannes Felix Schaaij, Lidia Barbara Luka-Lognoné, Ronald van het Hof, Robert Felix Franssen
Собственически дялове
100% Allianz SE 

Allianz Groupe France
Собственически дялове
100% Allianz SE 

Allianz SE, München

Директори
Надзорен съвет
Собственически дялове

Членство

Сертифициран член на АБТТА

Регистриран администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

Цел на уебсайта

Цел на нашия уебсайт е да предостави информация за нашата компания, услуги и продукти. Тази информация не представлява оферта в правен смисъл.

Предмет на дейност

Дейност в следните области на застрахователното дело: 1 злополуки 2 болест 8 пожар и природни бедствия 9 други щети, нанесени на имущества 13 обща гражданска отговорност 15 гаранция 16 различни финансови загуби 18 помощ

Контролен орган

Комисия за финансов надзор

1000 София, ул. "Будапеща" 16

централа: 02 9404 999, факс: 02 9404 606

e-mail: bg_fsc@fsc.bg, http://www.fsc.bg/

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09

Контакти за подаване на жалби срещу застрахователя:

Комисия по финансов надзор
София 1000, ул. „Будапеща“ 16, 
Отдел „Деловодство“
тел: 02 9404 999
e-mail: delovodstvo@fsc.bg
Работно време: 09:00 – 17:30


Авторско право

Цялото съдържание и структура на сайта са защитени по закона за авторското право. Използването на текстов или снимков материал може да се извърши само след съгласието на АВП П&С С. А. (клон за България).

Отговорности / Външни препратки

АВП П&С С. А. (клон за България) поема отговорност, в съответствие с нормативните изисквания, за съдържанието на фирмената информация, лично публикувана на интернет страницата. Не се поема отговорност за съдържанието на данни, които са достъпни посредством външни връзки (линкове). При директно или индиректно препращане към външни сайтове, поемане на отговорност е възможно само в случай, че АВП П&С С. А. (клон за България) е осведомен за съдържанието им и е технически възможно предотвратяване използването им в случай на противозаконно съдържание. АВП П&С С. А. (клон за България) не се задължава да проверява съдържанието на външни препратки, освен при наличие на доказателства за конкретни закононарушения.  

АВП П&С С. А. (клон за България) декларира, че към момента на свързване на външните препратки не е известно тези да съдържат противозаконни материали. АВП П&С С. А. (клон за България) няма влияние върху актуалното или бъдещото оформление, съдържание или авторство на свързаните сайтове. Поради тази причина не поема отговорност за промени в съдържанието, след прикачването им. За нелегално, неточно или непълно съдържание и особено за щети, причинени от използване или неизползване на подобна информация е отговорен собственикът на интернет страницата, към която е осъществено препращането, а не този, който чрез линка препраща към съответната публикация.

АВП П&С С. А. България предлага на индивидуално пътуващи, двойки, семейства или групи туристически застраховки и асистанс услуги, специално създадени според изискванията на Клиента. Направете сравнение!АВП П&С С. А., клон България, бул. Цар Борис III 19 Б, ет. 12, София 1612. Телефон + 359 2 995 1843, Ел.поща: service.bg@allianz-assistance.at . ЕИК 202091075. Дейността се извършва на основане чл. 49 от КЗ. АВП П&С С. А., клон България е представителство на Алианц Уърлдуайд Партнерс САС (Allianz Worldwide Partners SAS), с фирмено седалище в 75009 Париж, 37 rue Taitbout, Фирмен номер 519490080 R.C.S Paris.